(Sorry for writing in Norwegian, but I do this to help my recovery, and it is more powerful for me when I write in my native language)

Til avhengigheten min:

No er det slutt. Det er over. Eg har tatt bestemmelsen, og denne gongen er det noko nytt. Du kan tru kva du vil. Men eg er på veg ut. Dette er farvel til seine kveldar med spel og surfing. Til blad, bilete og videoar. Til lange historiar. Til ville, skitne fantasiar. Alt søpplet du har lurt meg med gjennom åra. All den tida som har gått med til det! Den får eg aldri tilbake, men du skal ikkje få stjele meir! Kor lenge er det no, 15 år? Nei, meir, om eg skal ta med starten, 23 kanskje. Har eg fått glede av det? Tilfredsstillelse? Aldri. Det er patetisk. Du er patetisk! Det kan vere spenning i å leite etter noko, ja. Å prøve å finne noko som verkeleg gjev meg eit kick. Men klarar eg å finne det? Nei, for det finns ikkje på den vegen du vil eg skal gå! Det er alltid skuffande, alltid mindre tilfredsstillande neste gong. Alltid ein skuffelse. Og eit fall som gjer meg skuffa over meg sjølv og får meg til å miste frimodighet. Som får meg til å vere uærleg med meg sjølv og andre. Du er den som har fått meg til å fortelje flest løgner! No har tida komen til å ikkje snuble rundt i søyla lenger. Eg er rein, vaska i Jesu blod, og han har makt tilå halde meg oppe. Han vil ikkje la meg bli freista over evne, så det du vil få lov til å freiste meg med i framtida er ikkje noko eg treng å gje etter for. Nei, for i framtida vil eg ikkje trenge søpplet ditt. Eg er kanskje singel no, men det vil ikkje vare for evig. Eg blir bedt for, og min Gud er mektig til å svare. Min Gud har ingen begrensning! Og det som kjem blir så mange gonger betre enn noko av det du kan by meg.
Eg vil ikkje seie takk for no, for det er ikkje noko å takke for. Nei, det passar betre med “dette var alt, no har eg andre ting å gjere”.

____________________________________

TRANSLATED:

No it’s over . It’s over. I have made ​​provision, and this time it’s something new . You can believe what you want . But I’m moving out . This is goodbye to late evenings with music and surfing. For leaf , photos and videos . For long stories . In the wild, dirty fantasies . All søpplet you have fooled me with the years . All the time that has gone into it! The I never get back , but you will not get steal more ! How long is it now , 15 years ? No, more , if I should take the start , 23 maybe. Have I got pleasure from it ? Satisfaction ? Never. It’s pathetic . You are pathetic ! There may be tension to look for something , yes. Trying to find something that really gives me a kick. But can I find it ? No, because there is not the way you want me to go ! It is always a disappointment, however , always less satisfactory next time . Always a disappointment. And a fall that makes me disappointed with myself and makes me lose boldness. That gets me to be dishonest with myself and others. You are the one that has gotten me to tell as many lies! No time has progressed to not stumble around the pillar anymore. I am pure , washed in the blood of Jesus , and He has power TO IMPLEMENT held me up . He will not let me be tempted beyond your strength , so that you will be allowed to tempt me in the future is not something I need to give in to . No, in the future, I do not need your søpplet . I may be single now, but it will not last forever . I prayed for , and my God is able to respond. My God has no limit ! And what comes is many times better than any of you can offer me.
I will not say thank you for now, for there is nothing to thank for . No, it fits better with ” this was all , no , I have other things to do .”